Thống kê lượng sinh viên khai báo thông tin
Đơn vị Đã khai báo Đã được duyệt Chưa được duyệt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 7554 7159 395
Trường Đại học Giáo dục 1655 1540 115
Trường Đại học Công nghệ 3702 3635 67
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 9174 7470 1704
Trường Đại học Ngoại ngữ 7306 5625 1681
Trường Đại học Kinh tế 3558 1746 1812
Khoa Luật 1713 1344 369
Khoa Quốc tế 684 67 617
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị 0 0 0
Cơ quan ĐHQG Hà Nội 0 0 0