Thống kê lượng sinh viên khai báo thông tin
Đơn vị Đã khai báo Đã được duyệt Chưa được duyệt
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 7558 7159 399
Trường Đại học Giáo dục 1655 1540 115
Trường Đại học Công nghệ 3705 3635 70
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 9186 7470 1716
Trường Đại học Ngoại ngữ 7306 5625 1681
Trường Đại học Kinh tế 3559 1746 1813
Khoa Luật 1715 1344 371
Khoa Quốc tế 686 67 619
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị 0 0 0
Cơ quan ĐHQG Hà Nội 0 0 0